phd existence

Další, tentokrát jubilejní desátý, ročník PhD Existence se uskuteční 3. – 4. února 2020. Budeme se na vás těšit!

Právě vyšel sborník odborných příspěvků z PhD Existence 2019. Můžete si ho stáhnout zde. O jeho indexaci ve WoS budeme informovat.

Katedra psychologie vydává nový časopis Diskuze v psychologii

Jedná se o odborný recenzovaný časopis, který přijímá nové články. Časopis je online.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je nám obrovským potěšením vyhlásit jubilejní 10. ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy „PhD Existence“, který se bude konat 3.–4. února 2020, a to jako vždy v historických prostorách uměleckého centra Konvikt v barokním srdci Olomouce. Protože desátý ročník konference nás nutí k určitému zamyšlení a ohlédnutí se za předchozími devíti ročníky, letošním tématem konference je Člověk a čas. Čas je fenomén, který psychologie zkoumá z velkého množství úhlů – čas hraje roli pro longitudinální studie, zkoumáme vnímání času v různých obdobích života nebo se zabýváme kognitivními procesy probíhajícími ve zlomcích sekundy.

Bude nám ctí Vás jako každý rok pozvat k aktivní účasti, a to formou ústního příspěvku, workshopu nebo posteru. Podmínky pro příspěvky jsou uvedeny na webu PhD Existence pod záložkou Registrace. Jak se již stalo v případě PhD Existence tradicí, budeme žádat o indexaci sborníku z konference ve Web of Science, takže pokud se rozhodnete svým tématem přispět i do něj, existuje reálná šance, že se k Vašim textům dostanou kolegové z celého světa, a to nikoli pouze z řad účastníků PhD Existence. Kromě sborníku budeme letos nabízet také příležitost publikovat příspěvky v nově vznikajícím odborném časopise „Diskuze v psychologii“ (https://diskuzevpsychologii.upol.cz/), ze kterého chceme vytvořit publikační platformu pro začínající vědce, a to i mimo rámec PhD Existence.

Pokud si nepřejete přispívat aktivně, ale přesto byste si neradi nechali PhD Existenci ujít, nabízíme samozřejmě také možnost pasivní účasti, což mnoho pravidelných návštěvníků PhD Existence využívá jakožto výbornou příležitost pravidelně se setkávat s kolegy a užít si společně nejen odborný program, ale také příjemnou atmosféru společenského večera.

Těšíme se na Vás v Olomouci!

Za programový a organizační výbor

Mgr. Tomáš Dominik

Program

Zde budeme postupně zveřejňovat jména zvaných hostů a jejich příspěvků. V této záložce naleznete i program konference, který bude zveřejněn druhý týden v lednu 2020. Neváhejte se přihlásit se svým příspěvkem.

Zvaní přednášející a jejich přednášky

doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Rodina a čas

Dimenze času je v rodinném životě nesmírně důležitá. Byla rovněž hlavní osou nedávno dokončeného výzkumu rodinné paměti, který byl realizován jako kvalitativní studie s třígeneračními rodinami. Právě z něj sdělení vychází. Budou diskutovány vybrané výsledky zaměřené na kontinuitu rodiny, její identitu a funkčnost. Zastavíme se u nových poznatků o tom, jak rodiny vnímají svou minulost, jak se v nich předávají hodnoty, jak jsou prožívány mezigenerační vztahy a s čím souvisí pomyslný odkaz předků dalším generacím. Bude rovněž poukázáno na resilientní faktory, které pomáhají vykročit pozitivním směrem i od poměrně komplikované rodinné historie.

Dr. Filip Sulejmanov

Dr. Sulejmanov nově působí jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. V rámci výzkumu se zajímá o emoce a motivaci, psychologii humoru a psychologii organizace.

Time perspectives: A short overview of theory and research

The subject of this presentation will be the time perspective theory (Zimbardo & Boyd, 1999). First, it will focus on the conceptualization and operationalization of the time perspectives construct, consisting of five factors, which promotes different attitudes toward temporal frames: positive and negative toward the past, hedonistic and fatalistic toward present and general orientation toward future. Next, an overview of research will be given. In this talk I will concentrate on the relation of time perspectives with personality (Big Five traits) and Reversal theory constructs (McCrae & Costa, 2003; Apter, 2007). Research regarding the role of time perspectives on coping behavior will be covered, as well. Finally, possibilities for further research and applications will be considered.   

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Pedagog a výzkumný pracovník v oblasti obecné psychologie, sociální psychologie a diagnostiky. Dlouhodobě se zabývá problematikou metrických přístupů v oblasti psychologie jazyka, sociální percepce a expresivních projektivních metod.

Dalibor Kučera je členem rady Českomoravské psychologické společnosti pro období 2018–2022, od roku 2018 předsedou sekce Obecná a teoretická psychologie ve vědecké radě konference ICP2020, od roku 2016 členem České asociace pedagogického výzkumu a od roku 2015 členem výkonné a technické redakce časopisu Pedagogika. Od roku 2018 je členem Etické komise Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V letech 2016–2018 byl řešitelem tříletého výzkumného projektu CPACT (Komputační psycholingvistická analýza českého textu) podpořeného Grantovou agenturou ČR (16-19087S) a od roku 2013 působí jako odborný asistent a výzkumný pracovník na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na oddělení psychologie katedry pedagogiky a psychologie.

Známe se lépe, když se známe lépe?

Přednáška je věnovaná oblasti inter- a intrapersonální percepce a jejím sociálně-psychologickým souvislostem.
Předmětem našeho zájmu jsou shody a asymetrie, se kterými se setkáváme při zhodnocení dat z osobnostních dotazníků – ze sebeposouzení (popisuje-li člověk, jak vidí sám sebe) a z posouzení druhou osobou (jak jej vidí lidé v jeho okolí). Jaké proměnné hrají při posuzování člověka roli a za jakých okolností se náš vlastní obraz shoduje s obrazem, který o nás mají druzí lidé? Je to délka našeho vztahu, společně strávený čas, kvalita vztahu, náš věk, pohlaví nebo snad naše osobnostní charakteristiky? Jsou mezi námi „čitelnější“ lidé nebo lidé, kteří druhého lépe odhadnou? Právě tyto otázky si klade výzkum „Sledování moderátorů shody v posouzení“.
Náš výzkum pracuje se dvěma samostatnými výzkumnými soubory (200 a 448 osob hodnotitelů, 200 a 115 osob hodnocených), ve kterých se participanti prostřednictvím dotazníků (BFI, IAS) sebe-posuzovali a posuzovali druhé. Díky kombinaci s dalšími informacemi o obou skupinách pak bylo možné zjistit, které aspekty jsou pro vzájemnou shodu v posouzení osobnosti významné a které méně.
Zajímá-li vás tedy, zda, jak a kdy vám lidé rozumějí, nenechejte si tuto přednášku ujít.

Doprava a ubytování

DOPRAVA

Místo konání: Konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, 771 80 Olomouc)

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ JEDOU NA KONFERENCI VLAKEM

Z hlavního nádraží v Olomouci se do Uměleckého centra Konvikt dostanete tramvají č. 2, 4, 6, vystoupíte na zastávce Nám. Republiky (cca 5 min), přejdete ulici a dáte se podél tramvajových kolejí doprava. Přibližně po 30 metrech odbočíte vlevo na ulici Univerzitní (mírně stoupající). Jako orientační bod může sloužit Telepizza na rohu ulice Univerzitní.

ÚČASTNÍCÍ, KTEŘÍ JEDOU NA KONFERENCI AUTOBUSEM

Z autobusového nádraží projdete podchodem k tramvajové zastávce. Tramvají č. 4 se dostanete na Nám. Republiky (cca 8 min). Přejdete ulici a dáte se podél tramvajových kolejí doprava. Přibližně po 30 metrech odbočíte vlevo na ulici Univerzitní (mírně stoupající). Jako orientační bod může sloužit Telepizza na rohu ulice Univerzitní.

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ JEDOU NA KONFERENCI AUTEM

Pokud musíte dojet autem, prosím nechte své vozidla zaparkované v místě ubytování. Na místo konference můžete jít pěšky, dojet tramvají nebo autobusem. V Olomouci rovněž dobře fungují Rekola, můžete tedy pohodlně jezdit na růžových kolech. Pokud máte specifické potřeby stran mobility (např. fyzická indispozice), prosíme kontaktuje nás, zajistíme Vám individuální dopravu. V případě nezbytnosti nejbližší parkoviště od místa konání se nachází na náměstí Republiky nebo na ulici Koželužská (garážové parkoviště).

(Pokračování textu…)

Organizátoři

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Organizátor:

Katedra psychologie
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

Záštitu nad konferencí převzali:

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
vedoucí Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

(Pokračování textu…)